Bygg ut E6 nu

Artikel inför i Skånska Dagbladet
Människors behov av transporter och resande växer ständigt.  Vi förflyttar oss både i jobbet och på fritiden. Varutransporter är nödvändiga både i stad och på landsbygd för att samhället ska fungera. Här i Skåne växer befolkningen snabbare än genomsnittet för landet i övrigt och därmed även behovet av person- och godstrafik. Transporter är en samhällsnytta, vilket också Liane Ask, Regionchef Sveriges Åkeriföretag Syd, påpekat (19/12). All mobilitet behövs och ska inte ställas mot varandra.

 

E6:an är något av pulsådern i den Skånska infrastrukturen. Samtidigt är vägen hårt belastad och trycket ökar kontinuerligt. Olyckor och störningar blir en följd av detta. Därför är det extra angeläget att bygga ut E6:an till trefilig motorväg. Vägen behöver fler filer, något som gör den mer robust, både vad gäller kapaciteten generellt sett och även framkomligheten vid olyckor och vägarbeten. KAK välkomnar därför att flera skånska politiker, från olika partier, nyligen uttryckt sig för en utbyggnad.

Alla tycks dock inte hålla med om detta. ”Fullständigt feltänkt och olämpligt”, säger trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP), (SKD12/12). Hon menar att gods ska styras om till järnvägen genom att göra vägtransporterna dyrare. Med tanke på hur verkligheten ser ut är detta dock ett världsfrånvänt sätt att se på saken. Nästan 90 procent av de inrikes transporterna går idag med vägtrafik (Trafikanalys). Att styra om flödena under överskådlig framtid ter sig närmast utopiskt.

Dessutom slår nybilsförsäljningen rekord i Sverige. I Skåne antalet bilar per 1000 invånare ökar från 460 år 2005 till 472 år 2016 (regionfakta.com).  Det finns inget som tyder på att trenden kommer att brytas och de som för några år sedan talade om ”Peak car” (att bilismen nått sin kulmen och kommer att minska) har med all önskvärd tydlighet fått fel.  Samtidigt blir bilarna tystare, renare och säkrare.

Om Skåne ska fortsätta att utvecklas måste vi ha en fungerande infrastruktur. Problematiken med E6:an är ett välkänt och den måste åtgärdas. Trafikverket har gjort förstärkningar vid kritiska sträckor som Rebbelberga och Flädie. Mer behöver göras vid platser som exempelvis Löddeköpinge, men det är inte tillräckligt. Det behövs tre filer i vardera riktningen och utbyggnaden brådskar.

KAK ser gärna utbyggnad av både järnväg och annan infrastruktur. Det är helt fel att ställa de olika Transportslagen emot varandra, de är komplementära. Att försöka dra ned resandet genom ökande kostnader kommer dock att resultera i mindre utveckling och begränsad frihet för människor. Det kommer också att innebära utebliven tillväxt och minskade intäkter för både företag, det offentliga och privatpersoner. Flertalet järnvägstransporter kräver lastbilsförflyttning vid båda ändpunkterna. Det är sällan tillverkningsindustrin är placerad intill en järnvägsstation för godshantering. En överflyttning skulle alltså kunna bli långsammare, krångligare och dyrare. Detta skulle ytterligare minska företagens konkurrenskraft.  Färre jobb och mindre välfärd – vem ska betala priset för detta? Skåne förtjänar bättre än så. Bygg ut E6:s  till tre filer nu.

 

Jacob Faxe, vice ordförande, KAK Södra

Johan Hallenborg, KAK:S Expertråd

Logga in