”Följ Danmark – bygg ut E6:an”

Jacob Laurin ordförande KAK Södra Paul G Höglund KAK:s expertråd skriver i Skånska Dagbladet (endast papperstidningen).

Ett mycket välkommet besked var det när regionfullmäktige fattade beslutet att tillskriva regeringen om att bygga ut E6. KAK har länge förespråkat att den hårt belastade vägen borde byggas ut till tre filer i vardera riktningen. Det finns många anledningar till detta.

För det första är det en fråga om ren trafiksäkerhet. Ofta sker olyckor i trängseln på E6 med långa köer som följd. Fordon blir allt säkrare och det är rimligt att det offentliga tar sin del av ansvaret och bygger ut infrastrukturen för bästa trafiksäkerhet.

För det andra handlar det om Skånes och Sveriges konkurrenskraft. E6:an är i dag Skånes pulsåder som trafikeras av både pendlare och godstrafik. Internationella bedömare menar redan i dag att Sveriges infrastruktur är en konkurrensnackdel i förhållande till många andra länder. Om nya företag ska kunna skapas och utländska aktörer ska vilja investera i Skåne krävs ett väl utbyggt vägnät.

För det tredje handlar det om människors livskvalitet. Möjligheten till jobbpendling ökar chanserna för fler att kunna ta det där drömjobbet på en annan ort, samtidigt som barnen kan gå kvar i skolan där de känner sig trygga. Det är något som bör uppmuntras och inte motarbetas. Alla verkar dock inte hålla med om att utbyggnad av E6 är en klok investering. Regionrådet Mätta Ivarsson (MP) även ordförande i regionala utvecklingsutskottet, gillar inte beslutet och säger att ”Det finns andra åtgärder för att öka

framkomligheten. Till exempel att bygga fler pendlarparkeringar och flytta över mer av det lastbilsburna godset till sjöfarten”. Det finns naturligtvis ingen motsättning mellan att bygga ut E6 och att skapa pendlarparkeringar. Att utöka sjöfarten och spårbundna transporter är inte heller fel, men 90 procent av alla inrikes transporter går i dag på vägtrafik. Att bygga ut andra system så att de kan ta över redan
befintliga transporter och svälja behovet av ökad kapacitet ter sig nästan utopiskt.

På andra sidan sundet tänker man däremot på ett annat sätt. Redan i dag finns flera parallella vägar och ringleder runt Köpenhamn. Den danske transportministern Ole Birk Olesen har varit tydlig med att han vill se en utbyggnad av vägnätet och fler motorvägar. Han har dessutom föreslagit en biltunnel mellan Helsingborg och Helsingör som ska avlasta trafiken på Öresundsbron. ”Det är det vi ska lägga pengarna på”, sade han.

Dessutom vill Olesen höja farten på ett antal vägar från 110 till 130 med motiveringen att ”Det kommer att förbättra förutsättningarna för samhällets tillväxt när de enskilda förarna känner att tiden kan användas på andra ställen än på vägen – till exempel till familj, vänner eller arbete”. (Sydsvenskan 19/8). En fråga som även KAK driver. Skåne måste naturligtvis bygga ut sin infrastruktur så att den matchar danska sidan. Utbyggnaden måste ske i en sådan takt att det motsvarar det ökade behov
av transporter som kommer att finnas i framtiden.

Personbilsförsäljningen slår alla rekord och globaliseringen gör att vi är mer beroende av kommunikationer någonsin. Att bygga ut E6 till tre filer i vardera riktningen vore ett viktigt steg i rätt riktning. Vi hoppas att regeringen lyssnar på Region Skåne och avsätter de resurser som behö

Logga in