KAK Årsmöte 2013 genomfört

KAK:s Årsmöte hölls traditionsenligt i gamla KAK-huset, numera Grand Hôtel, torsdagen den 16 maj under ledning av KAK:s ordförande Peter Wallenberg Jr.

Generalsekreterare Niklas Nyström föredrog verksamhetsberättelsen och informerade då särskilt om de förenklingar som sker i KAK:s organisation samt inom KAK Motorsport. Vidare informerade han kring Expertrådets verksamhet, de aktiviter och evenemang som Klubben deltagit i under 2012  samt Klubbens skattesituation och händelseutvecklingen avseende försäljningen av Svensk Bilprovning.
Revisionsberättelserna föredrogs därefter, resultat- och balansräkningen fastställdes och KAK:s styrelse erhöll ansvarsfrihet.

I frånvaro av Ando Vikström, sammankallande i valberedningen, föredrogs valberedningens förslag av Johan Hallenborg. Styrelsen omvaldes  i enlighet med valberedningens förslag.  Även revisorerna omvaldes och till ny revisorssuppleant utsågs Bengt Beergrehn.
Valberedningens mångåriga ledamöter, Ando Wikström och Johan Hallenborg hade avböjt omval, vilket denna gång accepterades av årsstämman. I samband med detta avtackades Johan Hallenborg.
Till ny valberedning valdes Staffan Knafve (omval) samt George Bergengren och Olof Manner. Peter Wallenberg Jr omvaldes till ordförande för juryn för Motorprinsens medalj.

Efter Årsmötets formella del belönades  11 stycken medlemmar med 50-års nål och i samband med detta berättade Thomas Wirén från Piteå  lite om sin bakgrund som medlem och tävlingsförare.

KAK:s förtjänstmedalj, den finaste utmärkelsen som KAK delar ut, tilldelades Christina Carlsen och Göran Egnell.  Christina är i egenskap av ordförande för KAK:s Södra avdelning ledamot i KAK:s styrelse sedan 90-talet. Hennes insats och ideella engagemang för KAK, både i södra Sverige och rikstäckande, är varit mycket stort.  Även Göran Egnell har, i egenskap av Kungliga Motorbåt Klubbens adjungerade ledamot, deltagit i KAK:s styrelsearbete sedan 90-talet.  Hans ifrågasättande och konstruktiva arbetssätt är särskilt uppskattat i styrelsearbetet och har alltid bäddat för goda relationer med KMK.

Därefter delades tre KAK:s Förarmärken ut, varav ett emaljmärke 50 år, samt två KAK:s Förtjänstmärken.

Efter genomförd medalj- och märkesutdelning vidtog ett trivsamt mingel bland glada årsmötesdeltagare och medföljande med Grand Hôtels utmärkta service och förplägnad.

Logga in