KAK kommenterar regeringens budget

– Vi är mycket positiva till att möjligheterna till CSN-lån för körkort ska utredas. Det är bra för både trafiksäkerhet och ungas möjligheter till jobb att vägarna till körkort blir fler. Målet måste dock vara att alla får trafiksäkerhetsutbildning redan i skolan, säger Anders Ydstedt, ordförande i KAK:s Expertråd.

– Det är dock mycket beklagligt att trafikdödligheten inte går ned. Nya insatser krävs enligt Trafikverket för att Sverige ska nå delmålet om högst 220 döda år 2020. KAK efterlyser konkreta åtgärder för att uppnå detta, gärna med inriktning på utbildning. Barn och unga och även nyanlända måste ges nödvändiga kunskaper för att klara sig i trafiken, fortsätter Ydstedt.

– Investeringar i infrastruktur är i princip alltid kloka investeringar. Mer resurser till järnvägen är bra, men det är samtidigt inte hållbart att regeringen fortsätter att förstärka snedfördelningen mellan de olika transportslagen. Vägtrafiken nedprioriteras på ett sätt som inte är önskvärt. Fungerande vägar är en förutsättning för utveckling i hela landet, inte minst med tanke på att antalet bilar fortsätter att öka, avslutar Anders Ydstedt.

Logga in