Malmö stad jagar bilister

Jacob Laurin, ordförande KAK-Södra, Wilhelm Douglas, generalsekreterare, KAK skriver i Skånska Dagbladet om den hållbara parkeringspolitiken i Malmö (ej på nätet, men artikeln finns nedan).

”Malmö stad fortsätter sin jakt på bilisterna, trots att verkligheten går i motsatt riktning. Bara i januari 2018 nyregistrerades över 1200 bilar i Malmö (SCB). Många är de malmöbor som uppenbarligen behöver bilen och den flexibilitet som den kan erbjuda. Inte sällan är det barnfamiljer som inte skulle få vardagen att gå ihop utan sin bil. Samtidigt blir bilarna allt tystare, renare och säkrare. Redan idag finns helt utsläppsfria bilar och snart kommer de att kunna köra själva. En fantastisk utveckling pågår helt enkelt.

I det läget väljer kommunledningen att gå fram med ytterligare förslag om att försvåra för de som behöver bilen i sin vardag. Förslaget är nu att parkeringsplatser inte ska behöva anläggas när nya bostäder byggs. Förslaget är framtaget av Stadsbyggnadsbyggnadskontoret, Gatukontoret, Miljöförvaltningen och Parkering Malmö och det ska nu ut på remiss.

Bestämmelserna om att ett visst antal parkeringsplatser (parkeringsnorm) måste skapas när nya bostäder byggs kom till av en anledning i mitten av 1900-talet. En ohållbar situation höll på att skapas i Sveriges städer när människor parkerade bäst de kunde på gatorna. Framkomligheten minskade och risken för olyckor ökade när bilar blockerade delar av gatunätet. Att slopa parkeringsnormen är därför en mycket riskabel väg att gå.
Man kan dock ställa sig frågan om det då är ett problem att parkeringsplatser försvinner eller görs dyrare? Måste inte antalet bilar minska när staden förtätas och växer? Men följdfrågan blir då vilka staden egentligen ska byggas för?

Uppenbarligen behöver många människor bilen i Malmö, både de som bor centralt och de som bor en bit utanför eller i kranskommuner. De politiker och planerare som vill få bort bilen verkar inte tänka på att detta skapar en tudelad stad där bara vissa ges tillträde till den. De som kan åka kollektivt, cykla eller gå är välkomna. De som är i behov av bil måste vara beredda att betala stora summor. Har man inte råd med detta är det ingen idé att göra sig besvär.

Detta drabbar främst grupper med lägre inkomster som är beroende av bil. Man kanske behöver bilen för att skjutsa till förskolan, för att sedan ta sig till arbetet och därefter handla och köra något av barnen till en fritidsaktivitet. Att försvåra bilinnehav befäster att bara vissa människor kan bosätta sig på vissa platser. Resultatet riskerar att bli en ytterligare segregerad stad med köer och fler olyckor i trafiken.

Trafikplaneringen måste ta hänsyn till människors olika behov av mobilitet. Det vore ett historiskt misstag att planera bort bilen i Malmö. Låt istället staden gå före och utveckla framtidens mobilitet med mer av allt resande.”

Logga in