Förarmärken

forarmarke_privat-dd28db7bKAK:s förarmärke för privatbilister

Instiftat den 4 maj 1915

KAK:s Förarmarke kan tilldelas innehavare av svenskt körkort som uppfyller nedanstående bestämmelser:

1. sökande skall ha gjort sig känd som en duglig och erfaren förare, vilken uppträtt hänsynsfullt och omdömesgillt i trafiken.

2. sökande skall under föreskriven period på ett föredömligt sätt regelbundet ha framfört motorfordon i icke obetydlig omfattning. Härvid får sökanden ej ha gjort sig skyldig till sådan förseelse eller i Övrigt framfört motorfordon på sådant satt att trafiksakerheten äventyrats.

3. Förarmarke finns i sju valörer, nämligen i brons, silver, guld och emalj samt emalj med tilläggsbrickor för 40, 50 och 60 år. För dessa fordras en sammanhängande körperiod som uppfyller reglementets bestämmelser nämligen:

a. bronsmärke 10 år
b. silvermärke 15 år
c. guldmärke 25 år
d. emaljmärke 30 år
e. emaljmärke 40 år
f. emaljmärke 50 år
g. emaljmärke 60 år

Ansökning

Ansökningsblanketter och reglemente kan laddas ned, se nedan.
Anmälningstiden går ut den 31 januari. Beslut om godkännande görs av Förtjänstmärkeskommittén och utdelning av godkända märken görs i samband med KAKs årsmöte (för datum se kalendarium på hemsidan).
Medlemskap i KAK är inte nödvändigt.

Ladda ner ansökningsblankett (nedan)
Förarmärke för privatbilister

Utdrag från polisens belastningsregister kan hämtas här (extern länk, öppnas i nytt fönster)
Utdrag belastningsregistret

forarmarke_yrke-8478166aKAK:s Förtjänstmärke för yrkesförare

Instiftat den 8 november 1909

1. I avsikt att uppmuntra och belöna bilförare, som ådagalagt utmärkta förtjänster inom yrket, har KAK instiftat ett förtjänstmärke, vilket jämte diplom kan tilldelas därtill förtjänta förare.

2. Förtjänstmärket förekommer i tre grader, nämligen: förtjänstmärke av l:a graden, 2:a graden och 3:e graden.

3. För att ifrågakomma till KAK:s förtjänstmärke skall den föreslagna vara välfrejdad samt ha visat:

a. högt uppdriven körskicklighet samt förmåga att bemästra de svårigheter som körning under prövande förhållanden innebär;
b. lojalt iakttagande av gällande föreskrifter för trafik med motorfordon;
c. hänsynsfullt uppträdande mot andra vägfaranden;
d. nykterhet och ordentlighet;
e. ansvarskänsla och gott omdöme;

1. För erhållande av förtjänstmärett. skall den föreslagna med goda vitsord ha tjänstgjort som förare av bil eller buss utan nämnvärda avbrott i:

a. för märke av 3:e graden, minst fem år
b. för marke av 2:a graden, minst tio år
c. för märke av 1:a graden, minst femton år.

Den föreslagna får under de i punkt 4 angivna tidsperioderna ej ha givit anledning till allvarligare anmärkning av något slag och får ej under de senaste fem åren eller, vid ansökning av märket av 1:a graden om den föreslagna inte innehar märket av 2:a graden, de senaste tio åren ha gjort sig skyldig till sådan förseelse eller i övrigt framfört motorfordon på sådant sätt att trafiksäkerheten kan ha äventyrats.

Ansökning

Ansökningsblanketter och reglemente kan laddas ned, se nedan.
Anmälningstiden går ut den 31 januari. Beslut om godkännande görs av Förtjänstmärkeskommittén och utdelning av godkända märken görs i samband med KAKs årsmöte (för datum se kalendarium på hemsidan).
Medlemskap i KAK är inte nödvändigt.

Ladda ner ansökningsblankett (nedan)
Förtjänstmärke för yrkesförare

Utdrag från polisens belastningsregister kan hämtas här (extern länk, öppnas i nytt fönster)
Utdrag belastningsregistret

Logga in