Publikationer

KAK Material 2012 WEBB

Klubbnytt kommer ut 4 gånger per år. Vi ger också ut en årlig medlemsmatrikel.

Nedan återfinns våra publikationer för nedladdning. I vår Klubbshop har vi ytterligare material och publikationer till försäljning.
Till dig som medlem har vi samlat vår medlemstidning Klubbnytt att ladda ner på våra Medlemssidor.

KAK har gett ut Klubbnytt sedan 2003.  Dessförinnan gav KAK ut Svensk Motortidning åren 1907-2002. Under åren 1933 – 1936 i folieformat,  åren 1982 -1985 tillsammans med M Motor och åren 1986 – 1991 tillsammans med Bilvärlden. De sista åren, 1992 – 2002 gavs Svensk Motortidning ut med 4 nummer per år innan den ersattes av Klubbnytt från och med 2003.

unga-i-trafiken

 

Unga i trafiken

KAK:s Expertråd har uppmärksammat den viktiga frågan om trafiksäkerhetsundervisning för unga. Vi har befarat att detta är ett eftersatt område. Thomas Brandbergs rapport visar att många aktörer arbetar med trafikutbildning för unga men resurser saknas. Det är skolan som har det formella ansvaret men direktiven i läroplanen är svaga.

Sveriges statistik för trafikolyckor går åt rätt håll – men bristen på utbildning för unga är ett allvarligt hot mot denna trend. Vi hoppas att KAK:s rapport ”unga i trafiken – vem bär ansvaret kan bidra till att sätta fokus på frågeställningen och ge stöd för en konstruktiv diskussion.

Ladda ner programmet | Unga i trafiken

miljoprogram-front

Miljöprogram

Bilismen är en av våra mest debatterade miljöfrågor. Personbilen är, liksom lastbilen och bussen oundgänliga transportmedel även i framtiden. Miljöproblemen måste därför lösas, ej förbjudas.

Mot den bakgrunden har Expertrådet tagit fram ett miljöprogram. Detta har vunnit styrelsens gehör och introduceras nu i hela vår organisation. Programmet är baserat på en trepartssamverkan mellan bilisterna, politikerna och industrin.

Ladda ner programmet | KAK: s Miljöprogram

sakerhetframforallt-front

Säkerhet framför allt

Inom KAK har vi fört en diskussion om aktiv körning och trafiksäkerhet som föranlett denna rapport. Vi ser en posi- tiv utveckling med allt säkrare bilar, den passiva säkerheten i våra bilar med bilbälten, airbags, deformationszoner m m ökar hela tiden vilket är oerhört positivt. Den senaste tren- den är att biltillverkarna även satsar mer på ökad passiv säkerhet för andra trafikanter, t ex airbags utanpå fordonet. 

Med denna skrift vill KAK lyfta ett antal frågor som vi inga- lunda själva har svaren på till en publik diskussion.

  • Kan nya aktiva säkerhetssystem leda till passivisering av bilföraren?
  • Innebär nya aktiva system att det finns ett behov av förändrad utbildning?
  • Vad gäller kring försäkringsansvaret för nya aktiva säkerhetssystem, t ex om en bil skadas vid automatisk fickparkering?
  • Vems ansvar är det om det uppstår konflikter mellan olika tekniska system?
  • Var går gränsen för hur mycket extern kommunikation en bilförare klarar utan att det inverkar på trafiksäkerheten?

 

Ladda ner rapporten | Säkerhet framför allt

Trafiksakerhetsfolder-front

Trafiksäkerhetsfolder

– EN TRAFIKOLYCKA HAR HÄNT

KAK har tillsammans med Johanniterhjälpen producerat en trafiksäkerhetsfolder.

Syftet är att ha lättillgänglig information i bilen när olyckan är framme.

Ladda ner foldern | Trafiksäkerhetsfolder

Logga in