Väljarna är missnöjda med trafikplaneringen – Rapport från KAK:s Expertråd

Många frågor diskuteras inför valen 2018. Kungliga Automobil Klubben (KAK) är en allmännyttig förening som verkar för ”bilismens sunda utveckling” och vi vill bidra till att lyfta frågor som rör framtidens mobilitet i allmänhet och bilismens förutsättningar i synnerhet.

KAK har ställt ett antal frågor till de politiska partierna i riksdagen samt till dem som idag har representation i kommunfullmäktige i Stockholm, Göteborg och Malmö. Alla partier har inte inkommit med svar, vare sig på riks- eller lokal nivå, men alla har fått möjligheter att svara på våra frågor. Som ett komplement till detta har vi också låtit gör en opinionsundersökning, med hjälp av SKOP, för att visa på likheter och skillnader mellan hur de politiska partierna och väljarna ser på dessa frågor.

Det finns stora skillnader mellan de politiska partiernas sätt att förhålla sig till, och göra prioriteringar när det gäller infrastruktursatsningar.  Detta framgår av svaren från valenkäten som tidigare redovisats. Det finns partier som vill att planeringen i mindre utsträckning ska anpassas till bilismen, särskilt i städerna.

Detta avspeglas inte i någon större utsträckning i hur väljarna ser på frågan. Det råder ett stort missnöje med trafikplaneringen från höger till vänster.

Vi hoppas att detta ska fungera som en hjälp i valet för oss som håller frågor rörande trafik och bilism som viktiga samhällsfrågor.

För hela rapporten som pdf Klicka här:

Logga in